Přihlášení
Login:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo
Členské číslo:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Prověrka praktického nasazení / sutiny (PPN/S)

Prověrka praktického nasazení ve specializaci sutiny má za cíl přezkoušet připravenost psa pro praktické nasazení při hledání osob zavalených v sutině a je koncipována též jako atestační prověrka psovodů SZBK pro účast na atestech Ministerstva vnitra ve specializaci sutiny. Z tohoto důvodu se dá provádět pouze v reálných sutinových terénech dostatečně náročných na pohyb psa.

Prováděcí ustanovení PPN/S

 

Náplň prověrek vychází z dále uvedených základních předloh a jednotlivá provedení / akce se tématicky i např. celkovým počtem hledaných osob mohou lišit. Ve všech parametrech se provádění prověrek maximálně blíží praxi a cílem je dostatečně prověřit schopnosti, vytrvalost a kondici psa i psovoda v dlouhodobé zátěži během simulovaného nasazení. Z tohoto důvodu se prověrky provádějí výhradně jako závěrečná součást vícedenního soustředění. 

Prověrka se skládá ze dvou částí - denního a nočního terénu, prohledávají se v neurčeném pořadí. Hoří v nich ohně, povalují se nejrůznější rušivé předměty a ozývají se trvale (po delší časové úseky práce psa v terénu) nárazové zvuky, sirény, klaksony, houkačky. Psovod se může pohybovat pouze ve vymezeném prostoru mimo oblast sutin, do sutiny smí jen na pokyn rozhodčího po úspěšném nálezu a jeho nahlášení, ihned potom musí sutiny i se psem opustit a k novému vyhledání vyslat psa z oblasti mimo sutinu. Na hranici terénu nebo i přímo v něm jsou vyznačeny i oblasti, kam nesmí vstoupit ani pes (tzv. „no go zony“). Tyto prostory musí být pro psovoda při práci psa viditelné, aby mohl pohyb psa vhodně korigovat. Při opakovaném vbíhání psa do těchto prostor je po dvojím napomínání účast na prověrce psu / psovodovi ukončena pro neovladatelnost psa.

Denní terén je o velikosti cca 2.000 m2 a skládá se ze dvou přibližně stejně velkých částí. Psovod podle pokynů rozhodčího prohledá nejprve první část, po ukončení jejího prohledání oznámí rozhodčímu výsledek a může se přesunout k prohledání druhé části, vracet se k prohledávání první části již nesmí. Celkový čas pro prohledání obou částí je 30 minut, je zcela na uvážení psovoda, kolik času stráví prohledáváním jednotlivých částí. Celkový počet ukrytých osob je 1 až 4 v neurčeném poměru mezi jednotlivými částmi. Osoby se mohou nacházet v úrovni terénu, pod ním do hloubky 2 - 3 m nebo ve výšce 2 - 3 m nad úrovní terénu.

Noční terén o velikosti cca 1.000 m2 se prohledává jako jeden terén, čas pro prohledání je 20 minut. Celkový počet ukrytých osob je 1 až 4. Osoby se mohou nacházet v úrovni terénu, pod ním do hloubky  2 - 3 m nebo ve výšce 2 - 3 m nad úrovní terénu.

Minimální vzdálenost mezi ukrytými osobami, resp. úkryty není určena.

Psovod je při každém hledání vybaven jako na reálný zásah v rozsahu podle svého uvážení a typu nasazení (batoh s povinnou výbavou, helma s čelovkou, ochranné brýle aj.).

Před zahájením každého hledání psovod odloží psa na určeném místě a provede vstupní pohovor s velitelem zásahu. Zde se dozví legendu k situaci a případná nebezpečí. Hodnotí se komunikace s velitelem zásahu (získání a vytěžení informací a následné stanovení taktiky). Psovod může též provést obhlídku terénu před nasazením psa a může si s ohledem na typ a obtížnost sutiny (nepřehledná a nebezpečná místa pro psa) vyžádat asistenci skauta, kterého si po poradě s velitelem zásahu umístí na povolené místo v sutině, vedle sutiny nebo za sutinou, a vede s ním komunikaci pomocí vysílačky.

Nálezy psovod hlásí pomocí vysílačky s přesným popisem místa nálezu.  

Pes pracuje podle uvážení psovoda v obojku s rolničkou či v postroji, avšak s ohledem na bezpečnost psa při práci v sutině se doporučuje nasazení psa zcela bez obojku. 

Po každém nálezu je psovodovi umožněno psa krátce odměnit, avšak v prostoru mimo prohledávanou sutinu.

Po skončení prohledání každého terénu psovod provede souhrnné hodnocení s velitelem zásahu včetně zakreslení míst nálezů do mapy, popisu terénu a návazného způsobu pátrání (taktika zpětně), doporučení a návrhy pro případné další záchranné týmy, atd.

Hodnocení nálezů není bodováno, hodnotí se pouze způsobem „našel-nenašel“. Prověrku lze úspěšně splnit pouze s nálezem všech hledaných subjektů (osob).

Nepovinnou součástí prověrky může být vyhledání nejvýše 2 vzorků cadaveru v samostatném doplňkovém terénu o velikosti cca 600 m2 (1 vzorek může být umístěn ve výšce), čas na prohledání terénu 20 minut. V případě splnění i této části, bude psu zadáno hodnocení PPN/S+C.

 

Kategorie HODNOCENÍ výsledků práce týmu

SPLNIL

Nález všech osob v rámci celé prověrky PPN, výborné nebo velmi dobré hodnocení týmu

SPLNIL /C

Nález všech osob v rámci celé prověrky PPN + nález všech vzorků cadaveru, výborné nebo velmi dobré hodnocení týmu

PROŠEL

Nález všech osob v rámci celé prověrky PPN, avšak s nedostatky v práci psovoda či psa (dobré, případně uspokojivé hodnocení týmu).

PROŠEL / C

Nález všech osob v rámci celé prověrky PPN, avšak s nedostatky v práci psovoda či psa (dobré, případně uspokojivé hodnocení týmu) + nález všech vzorků cadaveru.

NESPLNIL

Nebyl nalezen požadovaný počet osob, nedostatečné hodnocení týmu

   
Známkování KONDICE a TAKTIKA
   

1

výborně, bez výrazných výkyvů a chyb, samostatný pohyb psa po sutině, skvělá ovladatelnost

2

velmi dobře, s drobnými chybami v taktice, lehké výkyvy v kondici psa a značení nálezů

3

dobře, s nedostatky v ovladatelnosti psa, výkyvy v kondici psa a značení nálezů, problémy s upřesněním místa nálezů / vyhodnocení psem nebo psovodem  

4

uspokojivě, s výraznými nedostatky, které by mohly ovlivnit nenalezení osob nebo ohrozit bezpečnost týmu, slabá kondice psa, nedostatky v taktice psovoda

5

nedostatečně, zásadní chyby v taktice, pes nemá motivaci ani chuť do práce, zásadní problémy s ovladatelností, které ohrožují bezpečnost psa i celého týmu, tým není vhodný pro praktická nasazení