Přihlášení
Login:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo
Členské číslo:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Prověrka praktického nasazení / sutiny (PPN/S)

Prověrka praktického nasazení ve specializaci sutiny má za cíl přezkoušet připravenost psa pro praktické nasazení při hledání osob zavalených v sutině a je koncipována současně jako prověrka psovodů SZBK pro účast na atestech Ministerstva vnitra ve specializaci sutiny. Z tohoto důvodu se má provádět v reálných sutinových terénech nebo trenažérech dostatečně náročných na pohyb psa.

Prověrka se skládá z prohledání dvou terénů, denního a nočního, přičemž není pevně dáno jejich pořadí. Mohou v nich hořet ohně, povalují se nejrůznější rušivé předměty a ozývají se trvale (po delší časové úseky práce psa v terénu) nárazové zvuky, sirény, klaksony, houkačky, elektrocentrály, benzínové, pneumatické, či elektrické nářadí. Psovod se může pohybovat pouze ve vymezeném prostoru mimo oblast sutin, do sutiny smí jen na pokyn zkušebního komisaře (rozhodčího). Pokud to vyžaduje zadání simulovaného zásahu, psovod vysílá psa k prohledání sutiny výhradně z předem stanoveného místa, resp. pes smí vstoupit do terénu pouze vymezeným bezpečným koridorem. Na hranici terénu nebo i přímo v něm jsou vyznačeny i oblasti, kam nesmí vstoupit ani pes (tzv. „no go zony“). Tyto prostory musí být pro psovoda při práci psa viditelné, aby mohl pohyb psa vhodně korigovat. Při opakovaném vbíhání psa do těchto prostor může být účast na prověrce psu / psovodovi ukončena pro neovladatelnost psa.

Jeden terén je o velikosti cca 2.000 m2 a skládá se ze dvou částí, které mohou být i rozdílné velikosti a jiné náročnosti. Psovod podle pokynů zkušebního komisaře (rozhodčího) prohledá nejprve první část, po ukončení jejího prohledání oznámí výsledek své práce a může se přesunout k prohledání druhé části, vracet se k prohledávání první části již nesmí. Celkový čas pro prohledání obou částí je 30 minut, je zcela na uvážení psovoda, kolik času stráví prohledáváním jednotlivých částí. Celkový počet ukrytých osob je 1 až 4 v neurčeném poměru mezi jednotlivými částmi. Osoby se mohou nacházet v úrovni terénu, pod ním do hloubky 1 - 3 m nebo ve výšce 1 - 3 m nad úrovní terénu.

Druhý terén o velikosti cca 1.000 m2 se prohledává jako jeden sektor, čas pro prohledání je 20 minut. Celkový počet ukrytých osob je 1 až 4. Osoby se mohou nacházet v úrovni terénu, pod ním do hloubky 1 - 3 m nebo ve výšce 1 - 3 m nad úrovní terénu.

Minimální vzdálenost mezi ukrytými osobami, resp. úkryty není určena.

Psovod je při každém hledání vybaven jako na reálný zásah v rozsahu podle svého uvážení a typu nasazení (batoh s povinnou výbavou, helma s čelovkou, ochranné brýle, píšťalka aj.).

Před zahájením každého hledání psovod odloží psa na určeném místě a provede vstupní pohovor s velitelem zásahu. Zde se dozví legendu k situaci a případná nebezpečí. Hodnotí se komunikace s velitelem zásahu (získání a vytěžení informací a následné stanovení taktiky). Psovod může též provést obhlídku terénu před nasazením psa a může si s ohledem na typ a obtížnost sutiny (nepřehledná a nebezpečná místa pro psa) vyžádat asistenci skauta, kterého si po poradě s velitelem zásahu umístí na povolené místo v sutině, vedle sutiny nebo za sutinou, a vede s ním komunikaci dle technických možností na místě.

Nálezy psovod hlásí veliteli zásahu, nebo zkušebnímu komisaři (rozhodčímu) přímo, nebo pomocí vysílačky s přesným popisem místa nálezu.

Pes pracuje s ohledem na bezpečnost psa při práci na sutině zcela bez obojku nebo postroje, nasazení psa v obojku s rolničkou či v postroji je možné pouze tehdy, je-li to bezpečné pro psa.

Po každém nálezu je psovodovi umožněno psa krátce odměnit, avšak v prostoru mimo prohledávanou sutinu.

Po skončení prohledání každého terénu psovod provede souhrnné hodnocení s velitelem zásahu včetně zakreslení míst nálezů do mapy, popisu terénu a návazného způsobu pátrání (taktika zpětně), doporučení a návrhy pro případné další záchranné týmy, atd.

Hodnocení nálezů není bodováno, hodnotí se pouze způsobem „našel-nenašel“. Prověrku lze úspěšně absolvovat s nálezem všech hledaných subjektů (osob) ve známce „splnil“ nebo „prošel“ v závislosti na hodnocení práce, taktiky a jistoty týmu. Pro hodnocení „prošel“ lze případně tolerovat nenalezení jednoho subjektu, avšak nesmí k tomu dojít hrubou chybou psovoda nebo psa.

Nepovinnou součástí prověrky může být vyhledání nejvýše 2 vzorků cadaveru v samostatném doplňkovém terénu o velikosti cca 400 m2 (1 vzorek může být umístěn ve výšce max. 1.5 m), čas na prohledání terénu je 20 minut. V případě splnění i této části, bude psu zadáno hodnocení PPN/S+C.

Kategorie HODNOCENÍ výsledků práce týmu

SPLNIL

Nález všech osob v rámci celé prověrky PPN, výborné nebo velmi dobré hodnocení týmu

SPLNIL /C

Nález všech osob v rámci celé prověrky PPN + nález všech vzorků cadaveru, výborné nebo velmi dobré hodnocení týmu

PROŠEL

Nález všech osob v rámci celé prověrky PPN, avšak s nedostatky v práci psovoda či psa (dobré, případně uspokojivé hodnocení týmu).

PROŠEL / C

Nález všech osob v rámci celé prověrky PPN, avšak s nedostatky v práci psovoda či psa (dobré, případně uspokojivé hodnocení týmu) + nález všech vzorků cadaveru.

NESPLNIL

Nebyl nalezen požadovaný počet osob, nedostatečné hodnocení týmu

   
Známkování KONDICE a TAKTIKA
   

1

výborně, bez výrazných výkyvů a chyb, samostatný pohyb psa po sutině, skvělá ovladatelnost

2

velmi dobře, s drobnými chybami v taktice, lehké výkyvy v kondici psa a značení nálezů

3

dobře, s nedostatky v ovladatelnosti psa, výkyvy v kondici psa a značení nálezů, problémy s upřesněním místa nálezů / vyhodnocení psem nebo psovodem  

4

uspokojivě, s výraznými nedostatky, které by mohly ovlivnit nenalezení osob nebo ohrozit bezpečnost týmu, slabá kondice psa, nedostatky v taktice psovoda

5

nedostatečně, zásadní chyby v taktice, pes nemá motivaci ani chuť do práce, zásadní problémy s ovladatelností, které ohrožují bezpečnost psa i celého týmu, tým není vhodný pro praktická nasazení