Přihlášení
Login:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo
Členské číslo:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Soutěž družstev IRO

Manuál pro pořádání Soutěže družstev IRO.

1. Úvod k soutěži družstev

1.1.  Žádost

Žádost o pořadatelství IRO soutěže družstev se podává Referátu výcviku IRO. Nejzazší datum k podání žádosti, která je ke stažení na webových stránkách IRO, je vždy 30. červen předchozího roku.

V každé zemi se v jednom roce smí pořádat pouze jedna soutěž družstev, proto je třeba, aby se členské organizace IRO příslušného státu předem domluvily na pořadatelství.

Soutěž družstev může být považována za akci IRO pouze v případě, že se jí zúčastní nejméně deset různých družstev sestávajících vždy ze tří záchranných týmů (psovod – pes), z nejméně čtyř různých členských organizací IRO.

IRO soutěž družstev se koná pouze, pokud se jí zúčastní nejméně deset záchranných týmů, které splňují předpoklady. Pokud po uzávěrce přihlášek není splněna podmínka účasti deseti týmů, zaniká nárok na dotaci a IRO nepřebírá žádné finanční výdaje.

1.2.  Všeobecné informace

Při scénáři podobném skutečnému zásahu je požadována především souhra všech členů družstva při jednotlivých pátracích disciplínách. Důležitou součástí soutěže by měla být znalost výkonnosti jednotlivých členů družstva a tomu odpovídající nasazení, a bezproblémová, důvěryplná spolupráce mezi jednotlivými členy. Proto jsou pravidla stanovena tak, aby soutěžící při provádění jednotlivých úkolů mohli projevit vlastní iniciativu a svobodné rozhodování.

IRO soutěž družstev je založena na práci záchranného týmu při mezinárodním USAR nasazení, s cílem nalézt na různých pracovištích o různé velikosti a různém stupni obtížnosti co nejvíce přeživších.

IRO soutěž družstev je postavena na určitém scénáři zahrnujícím hledání osob, první pomoc člověku i psovi, slaňování, INSARAG metodiku a noční pochod.

Úkolem týmu je pomocí vysílání psa do směrů podle předem zveřejněné taktiky vyřešit zadaný úkol. Psovod musí se svým psem intensivně spolupracovat, umět ho číst, podle potřeby ho podpořit a motivovat. Tým musí prokázat, že se umí na místě neštěstí takticky správně chovat. Pokud se zde vyskytují nebezpečná místa, kam je z bezpečnostních důvodů vstup zakázán, musí psovodi toto sami rozpoznat a tomu přispůsobit i svou taktiku.

IRO soutěž družstev musí probíhat alespoň ve dvou druzích pachových prací (stopa, plocha, sutina) a může zahrnovat i další úkoly. Provádí se nejvýše 5 hledání, přičemž vyhledávání v sutinách či na plochách má prioritu před stopováním. Během soutěže může být i jedna noční práce. Celkový počet hledaných osob by se měl pohybovat mezi deseti až čtrnácti. Během soutěže by měly být přezkoušeny nejvýše další tři dovednosti.

Každé družstvo (sestávající ze tří psovodů a tří psů) musí projít všemi pracovišti. Kolik psovodů/psů bude nasazeno na jednotlivých pracovištích je věc družstva. Háravé feny se IRO soutěže družstev nesmějí účastnit.

 2.    Administrativa

K administrativě přísluší následující osoby:

 • posuzovatelé
 • vedoucí soutěže

2.1.  Nominace

Žádost o delegování posuzovatelů se podává Kanceláři IRO. Jakmile ta obdrží souhlas posuzovatelů, vyrozumí o tom pořadatelskou národní organizaci a od tohoto okamžiku je za další kontakt s posuzovateli odpovědná ona (např. informace o ubytování, programu, časovém rozvrhu a náčrtek či mapa pracovišť)

Rozdělení posuzovatelů na jednotlivé druhy pracovišť provede Referát výcviku a prostřednictvím Kanceláře IRO ho sdělí pořádající organizaci.

Nominaci posuzovatelů pachových prací provádějí referenti výcviku IRO. Na každou IRO soutěž družstev se přiděluje nejvýše pět posuzovatelů, kteří se vybírají z okruhu posuzovatelů atestů IRO a rozhodčích pro výkon IRO. Navýšení počtu posuzovatelů je vyloučeno a nesmí být navýšen ani Národní organizací o její vlastní či externí posuzovatele. Jeden z těchto pěti posuzovatelů je Referátem pro výcvik IRO jmenován hlavním posuzovatelem, a ten po skončení akce spolu s vedoucím soutěže podepisuje výsledkovou listinu a  je spoluodpovědný za případné lokální administrativní/organizační náležitosti.

2.2.  Vyúčtování výdajů

Formuláře k vyúčtování výdajů posuzovatelů jsou k dispozici v Kanceláři IRO. Jsou vydávány jednotlivým posuzovatelům a ti je pak vyplněné vrací zpět.

2.3.  Cestovní výlohy

Pro dopravu musí být vždy vybírána cenově nejvýhodnější a nejpřijatelnější varianta. Kancelář IRO pomáhá a radí posuzovatelům při výběru vhodné dopravy. IRO hradí: cestovní náklady doložené účtem (letadlo, vlak) nebo cestovné ve výši 0,50 Euro/km a případné další poplatky. Dále IRO hradí: denní poplatek ve výši 100,- Euro/den a výdaje za přenocování včetně snídaně. Pro přidělené posuzovatele rezervuje pořádající národní organizace ubytování  průměrné cenové a komfortní kategorie se sprchou a WC. Dle možností si náklady na ubytování hradí sami posuzovatelé a po akci je v rámci vyúčtování výdajů předloží Kanceláři IRO.

2.4. Doprava v místě pořádání

V místě pořádání přebírá dopravu posuzovatelů pořadatel.

2.5.  Zpráva posuzovatele

Zúčastnění posuzovatelé napíšou zprávu a odešlou jí bezprostředně po akci do Kanceláře IRO. Formulář je k dispozici v Kanceláři IRO.

3.    Plánování a provedení

3.1. Pozvánka

Pozvánka musí být zaslána do Kanceláře IRO nejméně dva měsíce před začátkem akce. Po odsouhlasení Kanceláří IRO může pořadatel rozeslat pozvánku na jednotlivé členské národní organizace IRO a současně e-mailovou kopii na Kancelář IRO.

Aktuální seznam adres národních organizací je k dispozici v Kanceláři IRO. Pozvánka musí obsahovat místo a datum akce, možné druhy pachových prací a dalších dovedností, kontaktní adresu a adresu, na kterou se mají odesílat přihlášky, datum uzávěrky přihlášek a startovní poplatek.

Výši startovného stanovuje pořadatel, ale nesmí být vyšší než 50,- Euro za družstvo (bez stravování a ubytování).

3.2. Podmínky pro účastníky

Každý psovod musí mít platný cestovní pas a očkování v souladu s předpisy pořadatelské země. Splnění zadání soutěže v náročném terénu vyžaduje také určité psychické vlastnosti a to nejen u psa ale i u psovoda. Nutností je vhodná osobní výstroj a osobní ochranné pomůcky (přilba, zásahový oděv, ochranná obuv, rukavice a svítilna).

3.3. Uzávěrka přihlášek

Uzávěrka přihlášek je stanovena čtyři týdny před začátkem akce. Pozdější přihlášky mohou být přijaty pouze v případě, že nenaruší časový plán akce a nezmění delegaci rozhodčích, a musí být popřípadě projednány s Referátem výcviku IRO.

Pět dní po oficiální uzávěrce musí pořadatel prostřednictvím Kanceláře IRO sdělit Referátu pro výcvik IRO počet a jména přihlášených psovodů a psů.

3.4. Nominace a nahlášení účastníků

Nominace družstev probíhá v několika výběrových kolech. Pořadí družstev se provádí dle data doručených přihlášek. Pokud je to možné, je v prvním výběrovém kole z každé organizace přijato jedno družstvo. Jestliže není naplněn počet účastníků, jsou volná místa dána k dispozici organizacím, které se přihlásily jako první.

Přednost účasti v Soutěži družstev IRO mají družstva členský organizací IRO, které se podílejí na shánění sponzorských darů.

Psi, kteří mají na návrh Referátu výcviku IRO Předsednictvem IRO zakázaný výkon činnosti, se po dobu zákazu Soutěže družstev IRO nesmějí účastnit. Seznam těchto psů je ke dni uzávěrky přihlášek pořadateli k dispozici v Kanceláři IRO.

3.5. Potvrzení o přijetí přihlášky

Pořadatel zašle nejpozději tři dny po uzávěrce přihlášeným týmům nebo jejich vysílajícím organizacím potvrzení o přijetí přihlášky a mapku místa konání.

3.6. Účastníci v BoO (Base of Operations)

Ubytování účastníků může být organizováno jako BoO. V případě, že se BoO zřizuje, eventuelně pokud je účastníky využíván, musí být brán zřetel na následující:

Vedoucí BoO je zodpovědný za všechny aktivity spojené s BoO a jeho nařízení je nutno dodržovat. Během Soutěže družstev musí být stravování a ubytování účastníků v BoO organizováno samotnými účastníky. Účastníci si v BoO postaví ubytování na místě přiděleném vedoucím BoO. Hlučné motorové přístroje, jako např. elektrocentrály, musí být umístěny v dostatečné vzdálenosti od stanů (obtěžování hlukem).

3.7. Časový rozvrh

Soutěž družstev IRO nesmí trvat déle než dva dny. Zakončení akce poslední den musí být naplánované nejpozději na 16.00 hod. a toto musí být dodrženo. Datum konání akce uvedené v pozvánce musí být dodrženo –  prodloužení nebo zkrácení akce je možné pouze z vážných důvodů a se souhlasem Referátu výcviku IRO. Je třeba dbát na to, aby delegovaní rozhodčí neposuzovali více jak 9 hodin denně.

Za vyhotovení časového rozvrhu zodpovídá pořádající organizace. Nejpozději pět dní po uzávěrce přihlášek je povinna zaslat časový rozvrh Kanceláři IRO.

3.8. Posudkové listy

Posudkové listy jsou posuzovatelům k dispozici v Kanceláři IRO.

3.9. Organizace soutěže

Za organizační část Soutěže družstev zodpovídá vedoucí akce. Vyřizuje a dohlíží na všechny práce spojené s přípravou a průběhem akce. Po celou dobu akce je k dispozici posuzovatelům.

Národní organizace je zodpovědná za zajištění odpovídající infrastruktury a vhodných pracovišť. Obstarává transport účastníků a vedení soutěže a zajišťuje stravování pro vedení soutěže. Na akci musí být zajištěn dostatečný počet figurantů.

Na nejméně dvou sutinách musí být použity rušivé vlivy. Pro výběr rušivých vlivů lze použít následující možnosti:

 • hluk: např. hluk strojů, motorů, sbíjecího kladiva, agregátů, kompresorů apod. Jako zdroj těchto hluků může být použita i nahrávka.
 • jídlo, oblečení, odpadky různého druhu. Tyto objekty musí být umístěny tak, aby se k nim pes nemohl dostat. Měly by být umístěny tak, aby bylo pro posuzovatele jasné, zda pes značí osobu nebo některý z těchto objektů.
 • osoby, které se pohybují jednotlivě nebo ve skupinách po sutině. Hlavní posuzovatel před Soutěží určí, zda tyto osoby mají na žádost psovoda sutinu opustit.

Družstvo může před zahájením práce klást posuzovateli otázky (v angličtině nebo němčině). Účastníci, kteří nehovoří ani jednou z těchto řečí, si s sebou smějí vzít překladatele. Psovod musí posuzovatelům sdělit svou taktiku a tu následně dodržet. Taktika a její provedení je součástí posouzení záchranných prací.

3.10. Veterinární pohotovost

Pořádající národní organizace musí zajistit v místě veterinární kliniku, která bude k dispozici v případě první pomoci. Pokud musí být některý pes ošetřen veterinářem, přebírá IRO náklady pouze v případě, že se jedná o předem domluvenou kliniku. Ve všech ostatních případech nese náklady na ošetření v plné výši psovod. O ošetření psa na klinice musí být bezodkladně informován hlavní posuzovatel. O úrazu psa musí být vyhotovena psovodem a posuzovateli z pracoviště, kde k úrazu došlo, podrobná zpráva, která musí být zaslána na Kancelář IRO. Zpráva musí obsahovat detaily jako např. místo úrazu, čas a první pomoc.

4.    Posuzování

4.1. Všeobecné informace

Na každém jednom pracovišti je družstvo posouzeno jedním posuzovatelem.

Časový limit na každé vyhledávání je max. 30 min, které zahrnují jak přípravu taktiky, tak následný de-briefing. Taktická zadání pro jednotlivá pracoviště připravuje vedení soutěže a jsou k dispozici formou psaného scénáře. Ten je pak posuzovateli předložen družstvům.

Pro úspěšné splnění Soutěže družstev IRO je nutno splnit 70% možných bodů a nalézt 70% pohřešovaných osob. Výsledek je nenapadnutelný.

4.2. Posuzování – pracoviště

Všeobecné hodnocení (hodnocení týmu)

 • taktika
 • bezpečnost práce, motivace, mobilita a kondice týmu, ovladatelnost a samostatnost psa na pracovišti

Na každém jednom pracovišti je možno za celkové chování družstva (taktika, rozdělení práce, vedení, komunikace, otázky týkající se bezpečnosti, ověřovací značení, disciplína) udělit max. 100 bodů.

4.3. Posuzování – ukryté osoby

 • místo úniku pachu žijící osoby musí být přesvědčivě označeno polohou psa, směrovým štěkáním a hrabáním nebo jiným chováním.
 • místo úniku lidského pachu musí psi označit spontáně, samostatně, jednoznačně a bez ovlivňování psovody
 • způsob označení (štěkání) musí být jasně srozumitelný
 • označení nesmí být vyvoláno působením psovoda
 • pes musí každou osobu označit vícenásobným štěkáním a setrváním na místě a/nebo snahou dostat se k osobě
 • psovod musí značení psa rozpoznat a nahlásit zvednutím ruky posuzovateli. Každé značení musí být nahlášeno psovodem.
 • pokud psovod nahlásí úspěšný nález, musí pes setrvat na místě nálezu a nesmí ho (ani příležitostně) opustit.
 • souhře mezi psovodem a psem při označování osob musí být věnována velká pozornost
 • není chybné, pokud psovod po začátku značení nechá psa místo nálezu dohledat a nález nahlásí zvednutím ruky, až když pes směrovým štěkáním nebo snahou dostat se k osobě jasně určí místo nálezu.
 • za správné je považováno chování psovoda, který po zahájení značení psa podpoří - aniž by ovšem psa k samotnému označení motivoval – aby mohl jeho značení lépe číst
 • jakmile psovod posuzovateli nález nahlásí, může psa pochválit a povzbudit ho, aby posílil intenzitu značení.
 • psovod smí psa na místě nálezu pochválit. Je třeba dbát na to, aby na místě nezůstávaly zbytky krmení.
 • po označení psem psovod zavoláním např. „Search and Rescue – can you hear me“ motivuje zasypanou osobu k odpovědi
 • získané informace o pohřešovaných osobách musí být co nejpřesněji předány záchranným týmům/posuzovatelům.

Za každou nalezenou osobu se uděluje max. 100 bodů. Každá nalezená osoba se každému družstvu započítává pouze jednou. Doba hledání, pokud je v časovém limitu, se do hodnocení nezahrnuje. Za každé falešné označení se odečítá 30 bodů.

4.4. Udělování bodů – doplňující úkoly

Za každý doplňující úkol může družstvo získat max. 100 bodů.

První pomoc psovi, slaňování se psem a znalosti INSARAG jsou přezkušovány teoreticky i prakticky odborníky v daném oboru. Účastníci mohou používat INSARAG Guidelines.

Slaňování (pasivní slaňování) musí být co možná nejrealistější a musí být zakončeno krátkým, max. pětiminutovým hledáním. Použití jeřábu, auta s výsuvným žebříkem apod. je povoleno pouze v případě, že jsou zajištěna všechna bezpečnostní hlediska. Při slaňování musí být vždy přítomni specialisti od Horské služby, hasičů nebo z podobných kompetentních organizací. Účastníci musí být vybaveni vlastním vhodným slaňovacím postrojem pro psovoda i psa, případně může výstroj poskytnout pořadatel. Výstroj musí být před slaňováním překontrolována odborníkem. Za slaňování, v případě že slaní všichni psovodi, může družstvo obdržet max. 100 bodů. Předmětem posuzování je i stav výstroje a technika uzlování. Za každého psovoda, který se neslaní, bude družstvu odečteno 33 bodů.

Před hledáním nebo mezi jednotlivými hledáními se formou 10 km pochodu přezkušuje kondice družstva. Ten se může konat i v noci.

4.5. Taktika

Psovod musí umět pomocí důležitých otázek odhadnout situaci na místo neštěstí. Z tohoto stavu musí stanovit taktiku vhodnou pro práci svého psa. Musí umět vytvořit podmínky pro systematickou a strukturovanou práci. Musí umět rozvrhnout pohyb psa v, na a okolo sutiny.

Pro vlastní orientaci musí psovod umět shrnout mechanismy vlastního průzkumu:

 1. Průzkum: Jaká je situace?
 2. Priority: Kde musím začít
 3. Taktika: Jak budu postupovat?
 4. Bezpečnost: Jak budu postupovat dopředu, aby to bylo bezpečné?

5.    Výsledky

5.1. Výsledková listina

Bezprostředně po akci, nejpozději do následující středy, přepošle pořadatel Kanceláři IRO úplnou výsledkovou listinu (včetně pořadí), podepsanou vedoucím soutěže a hlavním posuzovatelem.

Výsledková listina musí obsahovat separátní seznam všech po uzávěrce odhlášených a také přihlášených ale nestartujících družstev.

5.2. Diskvalifikace

Pokud se družstvo nedostaví na předepsané pracoviště, nebo některý ze psovodů svého psa nutí do práce, případně s ním zachází příliš tvrdě, je celé družstvo okamžitě diskvalifikováno.

K diskvalifikaci družstva dojde i v případě, že je některý z figurantů zraněn v důsledku agresivního chování psa.

Hlavní posuzovatel může družstvo diskvalifikovat i v případě hrubého nesportovního chování, agresivního chování psa, nebo podvodných úmyslů jakéhokoli druhu.

O diskvalifikaci psů/psovodů musí posuzovatel vyplnit diskvalifikační formulář a zaslat jej na Kancelář IRO.

6. Ostatní

Pokud pořadatel nedodrží tato ustanovení, má Referát výcviku IRO právo odmítnout financování a to i v případě, že ho již schválil. Pokud se soutěž i tak koná, nese náklady, které běžně hradí IRO, pořádající organizace.


Aktuální informace
průběžné informace a zpravodajství v události na FB
Zveme vás ke sledování události a hlavně k fandění české reprezentaci - již ve středu se začíná losováním a večer slavnostním zahájením
10.6.2024 19:55

Pětičlenný tým ČR se již chystá na svůj start
Poděkování české společnosti AKINU CZ za podporu českého reprezentačního týmu a zajištění materiálního vybavení a pamlsků pro psy reprezentace.
27.5.2024 15:14

Praktický závod v kategoriích STOPA a PLOCHA, 19.10.2024
Pozvánka na praktický závod záchranných kynologických týmů určený pro středně pokročilé.
17.4.2024 22:26

15.6.2024, Praha - Kunratice
Otevřeno přihlašování na Pohár plemen 2024. Propozice ke stažení zde.
29.1.2024 22:17

... přejít na aktuality
Nejbližší akce